معرفی معاونت توسعه و طرح های اقتصادی

معاونت توسعه و طرح های اقتصادی دانشگاه کاشان در نیمه دوم سال 1388 بعنوان معاونتی جدید تاسیس گردید. شرح وظایف این معاونت به قرار زیر می باشد:
 • هدایت، رهبری و نظارت برفعایتهای برنامه ریزی و توسعه، طرحها و پروژه های عمرانی، نظارت و ارزیابی و فناوری اطلاعات
 • تهیه و تدوین برنامه راهبردی دانشگاه و بازنگری مستمر آن برای پاسخگویی مناسب به الزامات و انتظارات محیط فعالیت دانشگاه
 • برآورد، توزیع و تخصیص اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و سرمایه‌ای (عمرانی) دانشگاه با رویکرد عملیاتی و نظارت بر عملکرد آن
 • بررسی و تحقیق در مورد ساختار مدیریت و تشکیلات دانشگاه و نظام برنامه ریزی آن در ابعاد مختلف اداری , مالی , آموزشی , تحقیقات و فناوری , فرهنگی و ...
 • تهیه و تدوین و ارائه برنامه جامع جهت تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف مدیریتی و سازمانی در دانشگاه به معاونت متبوع
 • مطالعه و بررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی در زمینه های بهبود و توسعه مدیریت و نیز برنامه ها و طرحهای تحول و نوسازی اداری و ارائه به مراجع ذیربط
 • تعیین و پیشنهاد اصول، سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کلی حاکم بر امور نظارت و ارزیابی در ابعاد مختلف پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، اداری و پشتیبانی، ارزشیابی، اعتبار سنجی و تضمین کیفیت و همکاریهای علمی بین المللی و هیئت امناء به ریاست دانشگاه
 • طراحی و استقرار نظام پایش مستمر عملکرد واحدها، شناسایی شکاف‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد اصلاحی
 • بررسی، مطالعه و تهیه برنامه های توسعه عمرانی دانشگاه براساس طرح جامع و نیازهای مصوب دانشگاه در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در قالب طرح و پروژه و نظارت بر اجرای آن
 • بررسی و انتخاب مشاور و پیمانکار و پیشنهاد لازم جهت انعقاد قرار دادهای مربوطه در چارچوب ضوابط ذیربط و نظارت بر حسن اجرای پروژه ها
 • بررسی و تایید مطالعات انجام شده توسط مشاور در زمینه های پروژه های عمرانی و کنترل صورت وضعیت های مالی مربوط در چارچوب ضوابط ذیربط
 • طراحی و اجرای پروژه های مصوب امانی دانشگاه در چارچوب طرح جامع و مقررات مربوطه
 • تحقیق و پژوهش در زمینه توسعه، بهبود و ارتقاء مداوم نظام فناوری اطلاعات دانشگاه متناسب با پیشرفت تکنولوژی
 • برنامه ریزی و نظارت بر طراحی سیستمهای اداری ، مالی ، آموزشی و تحقیقاتی مورد نیاز دانشگاه
 • ایجاد امنیت و پایداری مناسب در زمینه فناوری اطلاعات در دانشگاه
 • ارزیابی منظم و مستمر امور و ارائه گزارش از فعالیتها و مشکلات معاونت متبوع به ریاست دانشگاه
 • انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول می گردد
گروههای زیرمجموعه:
 1. مرکز رایانه و فناوری اطلاعات
 2. مدیریت برنامه ریزی و توسعه
 3. مدیریت فنی و طرحهای عمرانی
 4. مدیریت اقتصادی