مدیریت برنامه‌ریزی و توسعهمدیر برنامه‌ریزی و توسعه:
سید محسن صفوی

مسئول دفتر: زهره شعار

تلفن: 55912145 031 98

فاکس: 55912144 031 98

پست الکترونیک: plan[at]kashanu.ac.ir
شرح وظایف
 • برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر انجام امور تشکیلات ، روشها و آموزش کارکنان ، تحول و نو سازی اداری ، بودجه ، برنامه ریزی و توسعه و آمار و اطلاعات و ایجاد هماهنگی بین آنها
 • نظارت بر فرایند تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت دانشگاه و تعیین خط مشی اجرایی آنها و ارائه به مراجع ذیربط
 • برنامه ریزی به منظورتهیه و تنظیم بودجه دانشگاه ( اعم از جاری ، عمرانی ، اختصاصی و ... ) و چگونگی توزیع آن بین بخشها و فعالیتهای مختلف و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس دانشگاه و دفاع از آن در مراجع رسیدگی
 • نظارت و ارزیابی برنامه های تنظیمی و بودجه مصوب و نیز نحوه استفاده از اعتبارات دانشگاه
 • مطالعه و بررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی و اجرایی در زمینه های بهبود و توسعه مدیریت و برنامه ها و طرحهای تحول و نوسازی اداری و ارائه به مراجع ذیربط
 • بررسی و تحقیق در مورد ساختار مدیریت و تشکیلات دانشگاه و نظام برنامه ریزی آن در ابعاد مختلف اداری ، مالی ، آموزشی ، تحقیقات و فناوری ، فرهنگی و ...
 • بررسی و مطالعه به منظور تهیه و تنظیم آئین نامه های تشکیلاتی و مقررات و آیین نامه های داخلی دانشگاه و واحدهای تابعه و ارائه الگوها و روشهای کارآمد و مطلوب در مورد ساختار مدیریتی و تشکیلاتی به منظور ارتقاء کیفی امور
 • فراهم آوردن زمینه های لازم به منظور استقرار و تثبیت چرخه مدیریت بهره وری در دانشگاه
 • فراهم آوردن زمینه های مناسب برای ترویج مفاهیم، روشها، مصادیق، مزایا و ابزارهای ارتقای بهره وری در دانشگاه
 • تهیه و تدوین و ارائه برنامه جامع جهت تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف مدیریتی و سازمانی در دانشگاه به معاونت متبوع
 • بررسی و مطالعه و ارائه راهکارهای مطلوب و کارآمد به منظور ارتقاء کیفی برنامه های آموزشی کارکنان
 • برنامه ریزی ، نظارت ، اجرا و ارزیابی برنامه های آموزشی کارکنان و مدیران در چارچوب ضوابط مربوطه
 • نظارت بر امر جمع آوری ، پردازش ، تحلیل و طبقه بندی آمار و اطلاعات و نیز ارائه آن به مراجع ذیربط
 • هدایت و هماهنگی در راستای ایجاد بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز و برنامه ریزی و پشتیبانی آنها به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی واحدها به طور مناسب و مطلوب
 • شرکت فعال و مستمر در جلسات ، کمیته های قانونی و ماموریتهای محوله
 • ارتباط مستمر و منظم با مؤسسات و دستگاههای اجرایی به منظور پیگیری وظایف و ماموریتهای محوله
 • ارزیابی منظم و مستمر امور و ارائه گزارش از فعالیتها و مشکلات مدیریت به معاونت متبوع
 • انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می گردد
گروههای زیرمجموعه:
 1. گروه تشکیلات و بهبود روشها
 2. گروه برنامه ریزی
 3. گروه توسعه آموزشی
 4. گروه آمار و اطلاعات
 5. گروه بودجه ریزی

وب سایت مدیریت برنامه ریزی و توسعه