معاونت توسعه و طرح های اقتصادی

معرفی معاونت توسعه و طرح های اقتصادی

معاونت توسعه و طرح های اقتصادی دانشگاه کاشان در نیمه دوم سال 1388 بعنوان معاونتی جدید آغاز بکار نمود. رسالت بخشهای تشکیل دهنده این معاونت به نحوی است که پویایی، نیاز به تحقیق و بروزرسانی روشها و ابزارها و نیز اجرای پروژه های جدید جزء جدایی ناپذیر و خصیصه اصلی این معاونت بوده و از آن چهره ای ممتاز و حیاتی بسازد. بخشهای زیرمجموعه این معاونت به قرار زیر می باشد:
  1. مرکز رایانه و فناوری اطلاعات
  2. مدیریت برنامه ریزی و توسعه
  3. مدیریت فنی و طرحهای عمرانی
  4. مدیریت اقتصادی