مدیریت فنی و طرح‌های عمرانی

دکتر ابوالفضل حلوائی نیاسر

مدیر فنی و طرحهای عمرانی:
مهندس حسین توفیقی

مسئول دفتر: سید حسن مصطفوی

تلفن: 55912224 031 98

فاکس: 55552930 031 98


شرح وظایف:
 • تهیه و تنظیم آیین نامه های لازم بمنظور استفاده بهینه از ساختمانها ، تاسیسات ، شبکه های آب ، برق و گاز و فضای سبز دانشگاه و پیگیری تصویب آن در مراجع ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های مربوطه
 • بررسی ، مطالعه و تهیه برنامه های توسعه عمرانی دانشگاه براساس طرح جامع و نیازهای مصوب دانشگاه در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در قالب طرح و پروژه
 • بررسی و انتخاب مشاور و پیمانکار و پیشنهاد لازم جهت انعقاد قرار دادهای مربوطه در چارچوب ضوابط ذیربط و نظارت بر حسن اجرای پروژه ها
 • تلاش ، پیگیری و هماهنگی به منظور تحویل و واگذاری پروژه های مصوب به پیمانکار و تحویل پروژه از پیمانکار پس از اتمام دوران تضمین پیمان در چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط
 • بررسی و تایید مطالعات انجام شده توسط مشاور در زمینه های پروژه های عمرانی در چارچوب ضوابط ذیربط
 • بررسی و تایید مطالبات و حق الزحمه مشاورین و پیمانکاران پروژه های عمرانی و کنترل صورت وضعیت های مالی مربوط در چار چوب ضوابط ذیربط
 • طراحی و اجرای پروژه های مصوب امانی دانشگاه در چارچوب طرح جامع و مقررات مربوطه
 • ایجاد و تقویت بانک اطلاعات فضاهای کالبدی و ارائه گزارش و اطلاعات مورد نیاز به مراجع ذیربط
 • برنامه ریزی و اجرای طرح فضای سبز دانشگاه در چارچوب طرح جامع
 • بررسی و مطالعه و تهیه برنامه لازم برای تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات مختلف و بررسی و تایید پیشنهادهای تعمیراتی و تغییرات فنی در ساختمانها و تاسیسات دانشگاه
 • برنامه ریزی به منظور تعمیر و نگهداری ساختمانها ، تاسیسات و لوازم مربوطه ( از قبیل شبکه های آب ، برق ، گاز و...... ) در دانشگاه
 • تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی و عملیاتی پروژه های عمرانی به صورت مستند و ارائه گزارش مستمر و منظم به مدیریت متبوع و مراجع ذیربط
 • همکاری و هماهنگی با مدیریت برنامه ریزی و توسعه به منظور پیگیری اعتبارات مورد نیاز طرحها و پروژه های عمرانی دانشگاه
 • تهیه گزارش و ارزیابی منظم پیشرفت فیزیکی طرحها و پروژه های عمرانی و سایر امور مربوطه بر اساس برنامه های زمانبندی شده به مراجع ذیربط
 • انجام سایر اموری که در چارچوب وظایف محول می گردد