مرکز رایانه و فناوری اطلاعات

دکتر ابوالفضل حلوائی نیاسر

رئیس مرکز رایانه و فناوری اطلاعات:
دکتر ابوالفضل حلوائی نیاسر

مسئول دفتر: ولی الله شیخیان

تلفن: 55913360 031 98

فاکس: 55913361 031 98


شرح وظایف:
 • برنامه ریزی ، هماهنگی و اداره امور مرکز انفورماتیک ( اطلاع رسانی ، نرم افزار ، سخت افزار و اینترنت ) و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه
 • برنامه ریزی و نظارت بر طراحی سیستمهای اداری ، مالی ، آموزشی و تحقیقاتی مورد نیاز دانشگاه
 • طراحی و ایجاد و نگهداری بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز و ارائه خدمات به اساتید و محققین و واحدهای ذیربط در چهارچوب ضوابط مقرر
 • مدیریت و اجرای کلیه پروژه های مرتبط با فناوری اطلاعات در دانشگاه
 • مشاوره در تهیه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز کلیه واحدها
 • برنامه ریزی و ارائه آموزش عملی به دانشجویان دانشگاه در چهارچوب ضوابط ذیربط
 • تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستور العملهای لازم بمنظور دستیابی اساتید ، محققین و دانشجویان  به شبکه جهانی ( اینترنت ) و ارائه به مراجع ذیربط جهت تصویب و نظارت بر حسن اجرای آن
 • نظارت بر طراحی سیستم Home page مرکز و دانشگاه و نظارت بر روزآمد کردن و بهنگام نمودن اطلاعات سیستم مذکور
 • برنامه ریزی به منظور تجهیز واحدهای مختلف دانشگاه : گروههای آموزشی ، دانشکده ها و پژوهشکده ها ...... جهت دسترسی به شبکه جهانی
 • ایجاد امنیت و پایداری مناسب در زمینه فناوری اطلاعات در دانشگاه
 • ارزیابی و ارائه گزارش از فعالیتهای مرکز به معاونت متبوع
 • انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می گردد
گروههای زیرمجموعه:
 1. گروه وب سایت و آموزش
 2. گروه پشتیبانی نرم افزار
 3. گروه سخت افزار
 4. گروه شبکه